Huisregels & Buurtbeleid

Huis- en gedragsregels

 • Bezoekers dienen te allen tijde te luisteren naar Bestuur, Sociëteitscommissie en het beveiligingsbedrijf.
 • Bestuur en Sociëteitscommissie heeft te allen tijde het recht om iemand de toegang te ontzeggen.
 • Elke vorm van geweld wordt niet getolereerd.
 • Elke vorm van discriminatie wordt niet getolereerd.
 • Buurtbeleid: Leden, reünistleden, aspirant-leden en gasten dienen zich te houden aan het buurtbeleid. Door de Sociëteitscommissie zal worden toegezien op het naleven van deze regels. Overtreders zullen gesanctioneerd worden door het Bestuur volgens het Sanctiereglement. Op de Capucijnenstraat dient u volledige stilte te betrachten.
 • Geluidsoverlast: Het is verboden na een kwartier voor sluitingstijd te zingen of te schreeuwen in de sociëteit en de toiletten. Met name in de gang, toiletten en garderobe moet lawaai voorkomen worden.
 • U kunt Sociëteit ‘De Kaap’ enkel via de Grote Gracht verlaten.
 • Fietsen dienen op het Vrijthof te worden gestald.
 • Taptijden: De tap is geopend tot 15 minuten voor sluitingstijd.
 • Mores: Leden, reünistleden, aspirant-leden en gasten dienen de mores te respecteren en na te leven. 
 • Glaswerk, blikjes e.d.: Glazen, flessen, blikjes e.d. mogen niet naar buiten de Sociëteit worden genomen. Uw eigen glazen, flessen, blikjes e.d. mogen ook niet van elders naar binnen de Sociëteit worden gebracht. Deze zullen door de deurdienst ingenomen worden.
 • Drank en etenswaren: Het is niet toegestaan om zelf drank en etenswaren mee naar de sociëteit te nemen. Tenzij vooraf nader overeengekomen met het Bestuur.
 • Handel in goederen: Het is verboden in of rond de Sociëteit goederen te verhandelen.
 • Wapens: Het in bezig hebben / dragen van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden. Ook een groot zakmes wordt als wapentuig aangemerkt. Bij overtreding van deze regel wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken, meenemen of verhandelen van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Schade: Het is verboden eigendommen van de Vereniging dan wel Stichting mee te nemen buiten het gebouw. Indien een eigendom van de Vereniging of Stichting beschadigd raakt dan wel vernield wordt heeft het Bestuur het recht de kosten te verhalen op de dader. 
 • Toegang overige ruimten: Het is verboden om, tijdens openingstijden van de sociëteit, zonder toestemming zich te bevinden buiten de gangen, toiletten, sociëteitszalen, garderobe, hal en fietsenkelder. Deze regel is niet van toepassing op bestuurders, sociëteitscommissie en huurders van de vereniging.
 • Camera’s: Indien er in of rondom de Sociëteit camera’s hangen, stemt u toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan politie en justitie.
 • Brandveiligheid: Het is verboden (nood-) uitgangen te blokkeren of buiten calamiteiten om te gebruiken. Bij een calamiteit dient u de aanwijzingen van het bestuur en/of de Sociëteitscommissie op te volgen.
 • Ongewenste intimiteiten: Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie worden niet getolereerd.
 • Vertrek sociëteit: SV Circumflex heeft de sociale veiligheid van haar leden hoog in het vaandel staan. Als bestuur willen wij u dan ook op het hart drukken dat u niet alleen naar huis fietst. Fiets zoveel mogelijk met anderen mee naar huis en als iemand aan u vraagt mee te fietsen doet u dit. 
 • Overtreding van de huis- en gedragsregels en buurtbeleid: De sociëteitscommissie ziet toe op de huis- en gedragsregels en het buurtbeleid. Bij overtreding hiervan wordt u door het Bestuur gesanctioneerd volgens het Sanctiereglement. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.
 • Huis- en gedragsregels: De Huis- en gedragsregels zijn een interne zaak van Studentenvereniging Circumflex. Wijziging van deze regels kan dan ook enkel en alleen door de Algemene Vergadering van Studentenvereniging Circumflex geschieden.

Buurtbeleid

Iedereen die Sociëteit de Kaap willen bezoeken, dienen zich te houden aan het buurtbeleid. Door de Sociëteitscommissie wordt toegezien op het naleven van deze regels. Overtreders zullen gesanctioneerd worden door het Bestuur volgens het Sanctiereglement.

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst en vertrek wordt er geen gebruik gemaakt van de Capucijnengang en Apostelengang. Indien u wel via deze wegen naar de kroeg komt zult u die avond niet binnen worden gelaten.
 • U dient uw fietsen te plaatsen op de daartoe aangewezen plaatsen op het Vrijthof, de Markt of in de fietsenstalling van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht op de Grote Gracht, indien geopend. In ieder geval niet in de directe omgeving van de Capucijnenstraat 120.
 • Het is verboden om met bromfiets of scooter zich naar de sociëteit te begeven.
 • Bij aankomst en vertrek totale stilte betrachten op de Capucijnenstraat en de kruising op de Grote Gracht. De sociëteitscommissie houdt hier toezicht op!
 • Urineren, braken, het aanrichten van vernielingen of enige andere overlast zijn uiteraard uit den boze in de directe omgeving van de Capucijnenstraat 120.


Kroegavonden Capucijnenstraat 120

 • Bellen kan in de gang en is niet toegestaan in de sociëteitszalen, fietsenkelder of buiten.
 • Nooddeuren mogen alleen geopend worden in geval van nood.

Indien buurtbewoners op kroegavonden overlast ervaren kan er contact opgenomen worden via de buurttelefoon met het nummer: 06 81698084.